Исторические заметки 1926 года

Исторические факты и рассказы о жизни города в прошлом

Исторические заметки 1926 года

Сообщение sadmin Вт июл 17, 2018 5:04 pm

Продолжаем публикацию различных исторических заметок, связанных с историей Сорок.
Оригиналы публикуемых материалов хранятся в сорокском музее истории и этнографии.
Некоторые оценки, высказанные в этих заметках, могут быть противоречивы, но они отражают реальность времени, кпгда они были опубликованы.


Земельная собственность округа Сорока составляла до революции 349 420 десятин.

* (Десятина — старая русская единица земельной площади.
Применялось несколько разных размеров десятины, в том числе «казённая», равная 2400 квадратным саженям (109,25 соток; 1,09 га) и использовавшаяся в России до введения метрической системы)


В 1862 году в Сороках было 9682 лошади, т.е. меньше, чем во всех округах, кроме Бельц. Во времена засухи в общественных хранилищах громоздились товары в таких муниципалитетах Сорок как Цинтулешты, Кимантени, Атари (базар), Арионешты, Кэйнарь, Котюжени, Кобайка, Бадичаны, Ваксанта, Oколина, Воронково, Тырново и Рашков (базар).
 
Я упомянул выше, что Сороки являются главным центром производства табачных изделий, в Сороках почти все еврейское население работает день и ночь сортируя табак; чердаки и амбары полны табака, купленного за бесценок у меджийских крестьян. Вот что пишет очевидец: «Вся проблема торговли табаком превратилась в Бессарабии в страшное бедствии для крестьян. Молдавский крестьянин, параллельно, заимствует деньги у местных евреев, в надежде погасить долг урожаем табака. Кредитные контракты в городе находятся у посредников. Сроки выплаты еврейской помощи обязательно фиксируются в августе, когда табак собирают.
 Как только сроки истекают, евреи появляются в деревне с исполнительными листами и поднмают цены на табак ни за что. С помощью этой системы, евреи имеют возможность заставить крестьян работать на них в течение 5-8 лет (фрилансеры Вестник: No. 140-141, Замфиры Арбор, Бессарабия сек XIX р 431..).
 Об упадке табачной культуры пишется (Бесарабская ведомости 1889, № 28) в течение долгого времени, становится тревожно. Культура этого очень вредного сорняка оказывает влияние на сельское хозяйство: обедняет людей, земли, количество пахотной земли уменьшается, а владельцы в селах и городах, не могут приобрести инструменты для работы, даже магазины опустели из подмастерьев и учеников. Это нарушение экономических отношений не может длиться долго, тем более, что вся доходы попадают в руки некоторых иностранцев.
 Затем правительство России сочло необходимым создать кишиневскую школу сельского хозяйства, которая является питательной средой для акклиматизации различных видов гаванского табака, табака из Вирджиния, marilandica, Турции и Персии. Сегодня табак является монополией государства и должностные лица знали не - явно сегодня - о злоупотреблениях - табачная культура будет прогрессировать.
 Другая культура, развитая в Сороках - это шелкопряд. В общем, мало распространенная среди крестьян, румын, русских и болгар из Бессарабии. Исключением являются только эти три округа: Сорока, Бельць и Оргеев, а также все колонии в южной части страны.
 
* В тексте сохраняется правописание оригинала, продолжение в будущих выпусках
Сезар Стойка, газета «Культура народа», Клуж, 1926 г.

перевод с румынского П. Сельцера
По материалам газеты "Обсерваторул де Норд"

Proprietatea funciară a judeţului Soroca era înainte de revoluţie de 349.420 desetine. La 1862 Soroca avea 9682 cai, adică mai puţin decât în toate judeţele cu excepţia Bălţului. Magazii obşteşti unde se îngrămădea bucatele în vreme cu secetă era şi în jud. Soroca în comunele Colbăita, Ciuntuleşti, Pepeni, Chimanţeni, Atari (târg), Arioneşti, Căinări, Cotingeni, Cobâlca, Bădiceni, Vaxanţă, Ocolna, Voroncova, Târnova şi Raşcova (târg).

Spuneam mai sus că Soroca e centrul principal al daranerilor de tutun, în Soroca, aproape toată populaţia evreiască lucră ziua şi noaptea la asortarea tutunului; cerdacurile şi hambarurile erau pline de tutun, cumpărat pe preţ de nimic de pe la ţărani megieşi. Iată ce scrie despre aceasta un martor ocular: „Toată chestiunea privitoare la comerţul cu tutun, s’a transformat în Basarabia într’un flagel groaznic pentru ţărani. Ţăranul moldovean, având nevoie de parale, se împrumută de la evreii din oraş, sperând a achita datoria cu ajutorul recoltei tutunului. Împrumutul se contractează la oraş în vizuina unui intermediar. Termenul achitării poliţei evreul îl fixează neapărat pe la August, când se face recolta tutunului.
Odată termenul a sosit, evreul apare în sat cu titluri executorii şi-i ridică tutunul pe preţ de nimica. Cu acest sistem, evreii au isbutit să-şi apropie munca ţăranilor pe timp de 5—8 ani de zile (Odeski Vestnik: No. 140-141, Zamfir Arbore, Basarabia sec. XIX-lea pag. 431).
Despre decăderea culturii tutunului se scrie (Besarabskia Vedomosti 1889, No. 28) încă de mult, dându-se alarma. Cultura acestei buruiene are o înrâurire foarte vătămătoare asupra agriculturii: sărăceşte oamenii, pământul, micşorează terenul arabil, iar proprietarii la sate şi oraşe nu mai pot avea braţe pentru muncă, chiar atelierele erau golite de calfe şi ucenici. Această perturbaţie în relaţiunile economice nu putea dura mult, mai ales că tot folosul intra în mâinele câtorva străini.
Guvernul rus a găsit atunci de cuviinţă să creeze la Chişinău, la şcoala de Agricultură, o pepinieră pentru aclimatizarea speciilor diverse de tutun Havana, Virginia, Mariland, Turcia şi Persia. Azi tutunul e un monopol al Statului şi de n’ar fi funcţionarii — în mod explicabil, de azi — cam abuzivi — cultura tutunului ar progresa.
O altă cultură ce este întinsă şi în Soroca e aceia a viermilor de mătasă. În genere puţin răspândită printre ţăranii, români, ruteni şi bulgari din Basarabia. Fac excepţie doar aceste trei judeţe Soroca, Bălţi şi Orhei, precum şi pe alocurea prin coloniile din sudul ţării.

*În text este păstrată ortografia originalului, continuare în edițiile viitoare
Cezar Stoika, ziarul “Cultura poporului, Cluj, 1926
sadmin
 
Сообщения: 884
Зарегистрирован: Вт июл 10, 2007 2:09 am

Вернуться в История Сорок

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron